titleToAlt
“Gramatika e gjuhës shqipe për mësuesit” është një libër bashkëkohor që ofron zgjidhje në pajtim me kërkesat e sotme të shkencës gjuhësore. Ajo është e thjeshtë, e qarte dhe e kuptueshme.Terminologjia e përdorur në thelb është terminologjia e përdorur deri më sot në shkollat tona. Ky libër ndihmon në forcimin dhe modernizimin e mësimit të gjuhës amtare në shkollë. Ajo është një vepër referimi jo vetëm për mësuesit, por edhe për të gjithë ata që janë të interesuar të njohin strukturën gramatikore të shqipes standard.
Çmimi: 550 Lekë
titleToAlt
Kjo vepër mbështetet dhe merr parasysh rezultatet e arritura deri tani nga gjuhësia shqiptare, ajo niset prej tyre po merr parasysh edhe arritjet e gjuhësisë së sotme në këtë fushë. Libri u drejtohet të gjithëve, sepse të gjithë kemi nvojë ta përmirësojmë gjuhën tonë të folur e të shkruar, u drejtohet nxënësve të niveleve të ndryshme të shkollimit, prindërve që duan të ndihmojnë fëmijtë e tyre, mësuesvetë cilët do të gjejnë këtu përgjigje të shpejta për problemet që lidhen me zbatimin e programit mësimor po edhe studentëve që duan të knë në një vepër tërësinë e nocioneve që lidhen me strukturën fonetiko-gramatikore.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor përmban fjalë dhe shprehje të nevojshme për të zhvilluar biseda mbi tema të ndryshme. U vjen në ndihmë miqve dhe turistëve të të dy vendeve në situata të ndryshme komunikimi Bashkëkohor, i përshtatshëm, i lirë, i plotë, i saktë, me shqiptimin e fjalëve ruse ky libër ndihmon në zhvillimin e bisedave me temë nga jeta përditshme. Ky fjalor, përmban informacion të shkurtër për të dy vendet dhe fotografi me pamje nga Shqipëria dhe Rusia.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
• I thjeshtë në përdorim, cilësor, prestigjoz dhe plotësisht i besushëm • Informacion gjuhësor, që ndihmon për të lexuar, shqiptuar dhe kuptuar drejt fjalët, •Bashkëkohor, fjalësi i vjelë nga fjalorët më të fundit të Akademisë së Shkencave të Rusisë, • Fjalë të reja, që kanë hyrë në përdorim në gjuhën ruse gjatë viteve të fundit • I përshtatshëm për të gjitha nivelet dhe kategoritë e lexuesve • Fjalë të ilustruara me shembuj, modele përdorimi dhe frazeologjizma etj.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
• Rreth 25 000 fjalë nga më të përdorshmet gjuhës shqipe. • Specifikime të fjlëve sipas fushave të përdorimit. • Shpjegime gramatikore të hollësishme. •Ilustrime me shembuj dhe modele përdorimi të fjalëve. • Shprehje frazeologjike dhe barasvlerësit e tyre frazeologjik të gjuhës ruse. • Fjalë të reja, që kanë hyrë në përdorim në gjuhën shqipe kohët fundit.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: • Mbi 30 000 fjalë e mbi 90 000 kuptime • Mbi 150 000 thënie e shprehje • Mijëra fjalë të leksikut të përditshëm tematik • Paronime e fjalë të ngatërrueshme, të grupuara sipas afërsisë shkrimore ose shqiptimore • Amerikanizma • Shënime e shpjegime plotësuse për fjalë të afërta për nga kuptimi a përdorimi • Shkurtime e shkurtesa etj.
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
• Lehtësisht i përdorshëm. • I dobishëm për studentin, udhëtarin, turistin e afaristin në shtëpi, në shkollë, në zyrë a në rrugë. • Për të gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën kroate dhe të komunikojnë me kroatët gjatë kontaktve me ta. • Njëherësh, u vjen në ndihmë dhe kroatëve, për mësimin e shqipes a kur ata ndodhen në mjdiset shqiptare.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor është • I lehtë në përdorim • Shok i mirë për studentin,udhëtarin, turistin e afaristin në shtëpi, në shkollë , në shtëpi a në rrugë • Për të gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën kroate dhe të komunikojnë me kroatët gjatë kontakteve me ta • Njëhrësh u vjen në ndihmë edhe kroatëve, për mësimin e shqipes a kur ata ndodhen në mjediset shqiptare
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Anglishte dhe shqipe moderne • Fjalët dhe termat më të përdorshme • Një numër të madh kuptimesh të fjalëve • Thjeshtësi në përdorim • Ndihmesë përkthimi kudo dhe në çdo kohë.
Çmimi: 490 Lekë
titleToAlt
Ndër veçoritë kryesore të kësaj metode theksojmë: - Përdorimi i një fjalori të përzgjedhur nga fjalët me përdorim me të shpeshtë. - Përqendrimi në njohuritë kryesore të gramatikës, duke iu shmangur hollësive, përjashtimeve, renditjes tradicionale. - Ndërtimi i kujdesshëm, metodik që respekton shkallëzimin e vështirësive, ndjek një raport të matur teori-praktikë; veçimi dhe spikatja grafike e çështjeve më të rëndësishme. - Pasurimi i tekstit në lexime të zgjedhura, të larmishme dhe tërheqëse etj.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Për këtë metodë ndiqen parimet kryesore që e kanë bërë të mirepritur librin ITALIANO 1 : - Përzgjedhja e fjalëve të reja sipas frekuencës së përdorimit. - Selektimi rigoroz i njohurive gramatikore: mënjanohen hollësirat, renditja “tradicionale” ia lë vendin asaj dobisë mësimore. - Vështirësitë jepen me shkallëzim metodik të studiuar, përmirësohet raporti teori-praktikë, jepen ushtrime të larmishme. - Pasurohet teksti me lexime të zgjedhura, vjersha, anekdota etj.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Parimet kryesore të realizuara në librin ITALIANO 4 janë: • Përzgjedhja e kujdesshme e materialit gjuhësor. • Lidhja dhe vazhdimësia me ITALIANO 1, 2 dhe 3 duke ndjekur një shkallëzim të vështirësive. • Pasurimi i tekstit me pjesë, lexime, biseda, vjersha, gramatikë, etj. • Paraqitje grafike dhe ilustrim më cilësor.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Mbi 35 000 fjalë dhe shprehje më të përdorshme në gjuhën e folur dhe letrare • Udhëzues për përdorimin e fjalorit • Shqipe dhe anglishte modern • Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren si; në art, shkencë, politikë etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalori Serbisht-Shqip ofron: • Mbi 20000 fjalë. • Serbishte dhe shqipe moderne. • Shembuj, shprehje dhe idioma të përdorimit të përditshëm. • Terma teknike dhe shkencore. • Thjeshtësi në përdorim. • Ndihmë praktike për përkthim. • Lehtësi për ta pasur me vete kudo.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • 10 000 shprehje frazeologjike • 10 000 + 10 000 shembuj • Praktik dhe i vlefshëm në të dy gjuhët, për këdo që dëshiron të mësojë dhe përsosë njohuritë në gjuhën angleze.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Parimet kryesore të realizuara në këtë metodë janë: -Përzgjedhja e kujdesshme e materialit gjuhësor dhe letrar -Lidhja dhe vazhdimësia me ITALIANO 1 dhe 2 duke ndjekur një shkallëzim të studiuar të vështirësisë. -Pasurimi i tekstit me pjesë, lexime të zgjedhura, biseda, anekdota, vjersha, rubrika të reja. Për të ndihmuar në përvetësimin e foljeve të parregulta janë dhënë, në një rubrikë të veçantë, ato që përdoren më shpesh. -Rubrika e mirëpritur “ PUOI TRADURMI? ” është zgjeruar dhe pasuruar me tematikë dhe më të larmishme. -Paraqitja grafike dhe ilustrimi më cilësor.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Ky botim u drejtohet atyre që kanë punuar me metoda të ndryshme, por që ndiejnë se pavarësisht nga arritjet, është mirë: • Të mos ndërpritet puna e nisur e të fillojë harresa. • Të zgjerohen e të thellohen njohuritë përtej caqeve detyrimisht të kufizuara që kanë metodat. • Të njihen fjalë dhe shprehje të reja nëpërmjet materialit letrar artistik. Në këtë botim do të gjeni 22 pjesë letrare të përzgjedhura, të pajisura me komente, detyra dhe fjalor për punë të pavarur. Ata që dëshirojnë të stërviten jo vetëm me gojë, do të gjejnë mjaft propozime te vlefshme për punën me shkrim.
Çmimi: 250 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: •Rreth 20 000 fjalë dhe shprehje nga më të përdorshmet në gjuhën letrare shqipe. • Ndihmon për të komunikuar me lehtësi në jetën e përditshme. • Përmban terma nga më kryesoret të shkencës, artit e të profesioneve të ndryshme. • I përshtatshëm për tu mbajtur me vete kudo.
Çmimi: 1100 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor, përmban rreth 50.000 fjalë dhe 120.000 referime, shembuj shpjegues të fjalëve nga të gjitha fushat dhe fjalët dhe shprehjet më të përdorshme të spanjishtes së Amerikës Latine.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor të ri për nga përmbajtja dhe përmasat do të gjeni: • Rreth 30 000 fjalë. • Turqishte dhe shqipe moderne. • Fjalë dhe shprehje nga të gjitha fushat. • Një numër të madh kuptimesh të fjalëve. • Ilustrime me shembuj. • Shpjegime të konsiderueshme gramatikore.
Çmimi: 1190 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: • Rreth 75 000 fjalë •Është i lehtë në përdorim dhe i përshtatshëm për në shtëpi, zyrë apo shkollë. • Përfshin fjalë dhe shprehje të huazuara dhe të përdorshme në gjuhën e sotme moderne turke. • Rreth 500 shkurtime të shpjeguara dhe rreth 1000 shpjegime emrash biblikë, biografikë dhe gjeografikë. • Shpjegime koncize mbi përdorimin e fjalorit dhe gramatikë ndihmuese në shfrytëzimin e tij. • Shpjegim i përkatësisë së fjalës sipas fushës së shkencës dhe përkatësisë gramatikore. • Shpjegim i fjalëve me përdorim formal dhe informal etj.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Mbi 35 000 fjalë dhe shprehje në gjuhën e folur dhe letrare angleze • Udhëzues për përdorimin e fjalorit • Thjeshtësi në përdorim • Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren si: në art, shkencë, politikë etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Metodë e thjeshtë, komunikuese, e këndshme,e përshtatshme për fëmijët që kanë dëshirë të mësojnë gjuhën italiane.
Çmimi: 340 Lekë
titleToAlt
Metodë e thjeshtë komunikuese, e këndshme për fëmijët që kanë dëshirë të mësojnë gjuhën italiane.
Çmimi: 320 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania