titleToAlt
Fjalori i madh frazeologjik italisht-shqip: •Është i pari fjalor i këtyre përmasave në ballafaqimin e italishtes me shqipen. • Krahas barazvlerësve të shqipes, në mjaft raste nuk mungojnë as variantet e tyre në gjuhët e tjera, si në anglisht, rusisht apo frëngjisht. • U shërben të gjithë atyre që studiojnë gjuhën italiane në shkollë, në kurse apo në mënyrë të pavarur. •Ndihmon studentët dhe mësuesit e gjuhës italiane në pasurimin e njohurive të tyre me fakte interesante nga origjina e mjaft shprehjeve frazeologjike të itaslishtes në shumë fusha të dijes. • Barazvlerësit e shprehjeve frazeolgjike të shqipes dëshmojnë për pasurinë e pamatë të frazeologjisë së gjuhës shqipe dhe përballë shprehjeve frazeologjike të italishtes, në shumë raste formojnë vargje të tëra sinonimike.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Fjalor shqip-anglisht ju ofron: • Rreth 35 000 fjalë • 150 000 shembuj të përdorshëm • Shpjegime gramatikore të hollësishme • Udhëzime për shqiptimin e shqipes • 120 fusha përdorimi • Listë e emrave gjeografikë të Shqipërisë • Listë e emrave të përveçëm në shqip etj .
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: - Me 45 000 fjalë - Rreth 200 000 ilustrime,shembuj idioma e proverba - Udhëzime gramatikore dhe shënime ndihmëse - Barazvlerësa dhe përkthime të të sakta etj
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Një fjalor i ri anglisht-shqip që ju ofron: • anglishte dhe shqipe moderne; • fjalët dhe termat më të përdorshme; • thjeshtësi në përdorim; • ndihmë për të komunikuar në çdo kohë e kudo; • lehtësi për ta pasur me vete kudo.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor është krijuar për të thjeshtëzuar komunikimin e përditshëm midis anglishtfolësve dhe shqiptarëve gjithashtu. Ai përmban rreth 20.000 fjalë anglishte dhe shqipe moderne, fjalë dhe terma më të përdorshme, një numër të madh kuptimesh të fjalëve, etj. Fjalori është i thjeshtë në përdorim dhe ofron ndihmesë përkthimi në çdo kohë.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
70.000 fjalë bazë e mbi 250.000 për fusha nga më të ndryshmet, të dhëna të nevojshme gramatikore, udhëzime për shqiptimin sipas sistemit fonetik ndërkombëtar, përkthime modelesh të sprovuara shprehjesh, idiomash e proverbash, leksik modern i shekullit të ri për anglishten britanike e amerikane,fjalët e shqipes me theks të dukshëm.
Çmimi: 3500 Lekë
titleToAlt
Ky botim, i paraqet përdoruesit fjalorin më të pasur e më modern Anglisht - Shqip deri tani. Me më se 120 000 fjalë, përfshirë emra vendesh dhe njerëzish për hir të shqiptimit të anglishtes, me mbi gjysmë milion shembuj ky botim është një mjet i fuqishëm në duart e studentëve dhe studiueseve të anglishtes e të shqipes. Renditja e lëndës dhe zbërthimi logjik i zërave, e bëjnë të lehtë në përdorim këtë fjalor të vëllimshëm.
Çmimi: 6000 Lekë
titleToAlt
Libri, “Të folmet qëndrore te shqipes së veriut” i autorit Bahri Beci, përmban disa kapituj të ndarë në: Të folmen e Mirditës, Matit, Luznisë së Dibrës dhe të Grykës së madhe të Dibrës. Për çdo kapitull trajtohen çështje si:fonetika, zanoret, bashkëtingëlloret, fenomenet fonetike, emri, folja, përemrat, format veprore, format jo veprore dhe format e pashtjelluara karakteristike për çdo dialekt të përmendur më sipër.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Kjo metodë ju ofron: • Një paraqitje të përgjithshme të veçorive strukturore të gjuhës shqipe, të alfabetit, të morfologjisë dhe sintaksës së saj. • 15 mësime praktike me temë nga jeta e përditshme. • Një leksik tematik plotësues me rreth 1000 lema dhe shprehje të gjuhës së folur. • Tabela të zgjeruara gramatikore të lakimeve dhe zgjedhime në gjuhën shqipe.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: • Mbi 25 000 fjalë dhe shprehje që janë më të përdorshme në gjuhën e folur dhe letrare gjermane. • Një gramatikë e shkurtuar e gjuhës gjermane. • Udhëzues për përdorimin e fjalorit. • Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren, si në shkencë, art, politikë etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ky libër është një metodë e thjeshtë, e kapshme, me CD, jo vetëm për nxënës, por edhe për këdo që është i interesuar për gjuhën spanjolle.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: -rreth 40 000 fjalë dhe shprehjet më të përdorshme në gjuhën e folur dhe të shkruar greke. - mbi 60 000 referenca, specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren një shtojcë e shkurtër gramatikore. - emrat kryesorë gjeografikë. - shkurtimet më të përdorshme.
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Fjalët me shpeshtësinë më të madhe në shqip. • Fushën e përdorimit të këtyre fjalëve. • Një sfond të madh të shprhjeve në këtë gjuhë.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Nëpërmjet këtij fjalori përdoruesit i ofrohen shprehjet dhe fjalët më të përdorshme, të vlefshme për një rreth të gjërë lexuesish, për ata që janë në kontaktet e para me Shqipërinë dhe Turqinë.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Fjalori Turqisht-Shqip, i ofron përdoruesit një botim që mund të shfrytezohet nga një rreth i gjerë lexuesish dhe që: përmban fajlët më të përdorshme të gjuhës turke, shumë shprehje të kësaj gjuhe dhe një pjesë e mirë e fjalëve përmban dhe fushën ku përdoren.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Fjalori Shqip-Greqisht me: • Mbi 20 000 fjalë • Rreth 15 000 ilustrime • Shprehjet frazeologjike krysore të shqipes • Një shtojcë gramatikore • Udhëzues për përdorimin • Specifikime të fjalëve sipas fushave leksikore etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalor Greqisht-shqip me: •20 000 fjalët dh shprehjet frazologjike më të përdorura në gjuhën e sotme greke • Rreth 10 000 ilustrime • Udhëzime përdorimi • Shkurtime & akronime • Emra gjeografikë etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalori themelor italisht-shqip ju ofron: • Italishte dhe shqipe moderne • Fjalë dhe terma nga më të përdorshmet • Thjeshtësi në përdorim • Ndihmesë në përkthimi në çdo kohë e kudo.
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor: • Ofron fjalët dhe shprehjet më të përdorshme • Jep fushën ku përdoret për fjalë të veçanta • Është mjaft praktik për ata që fillojnë mësimin e gjuhës italiane • Jep një përmbldhje gramatikore të shkurtuar.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Metodë e thjeshtë, e kapshme, me cd, jo vetëm për nxënës, por edhe për këdo që është i interesuar për gjuhën gjermane. Me 48 mësime, me tekste të shumta natyrash të ndryshme nga tërë veprimtaria njerëzore. Me një numër tekstesh plotësuese e të përzgjedhura me shumë kujdes nga autorë të mëdhenj gjermanë. Të gjitha tekstet janë të pajisura me fjalorin dhe përkthimin përkatës.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Kjo metodë: • Është hartuar posaçërisht për fëmijë të moshës 10-15 vjeç. • Ka rreth 100 mësime me figura, me shqiptim dhe me përkthim. • Mbështetet nga fjalët e nxjerra nga fondi themelor i fjalëve të fjalorit të gjuhës së sotme angleze. • Mësimet janë me një aparat metodik të përshtatshëm për fëmijët. Është shoqëruar me figura tërheqëse.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Fjalor Shqip- Greqisht: 600 L, 452 fq Ky fjalor ju ofron; - 10 000 fjalët dhe shprehjet më të përdorura në gjuhën e sotme greke, - Rreth 8000 ilustrime, - Udhëzime përdorimi , - Shkurtimet sipas fushës përkatëse.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Fjalor Greqisht-Shqip : 600 L, 493 fq Ky fjalor ju ofron; - 10 000 fjalët dhe shprehjet më të përdorura në gjuhën e sotme greke, - Rreth 8000 ilustrime, - Udhëzime përdorimi , - Shkurtimet sipas fushës përkatëse.
Çmimi: 600 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania