titleToAlt
Fjalori Sociologjik i Oksfordit mbulon mbi 2.500 zëra duke filluar nga anomia te Zeitgeist-i, Althusser-i te Max Weber-i. Fjalori Sociologjik i Oksfordit kosiderohet sot si fjalori më i plotë dhe më i besueshëm në këtë fushë. I hartuar nga një ekip sociologësh me mjaft emër, nën drejtimin e Gordon Marshall-it, ky libër është konceptuar në mënyrë të tillë që t’u përgjigjet si kërkesave e nevojave të profesionistëve, ashtu edhe atyre të fi llestarëve në këtë fushë, siç janë studentët. Fjalori i Sociologjisë përmban: • Mbi 2.500 zëra. • Mbulim ndërkombëtar të termave, metodave, koncepteve kryesore të sociologjisë. • Biografi në e sociologëve më të njohur. • Shpjegimin e një numri të madh termash nga psikologjia, ekonomia, antropologjia, fi lozofi a dhe shkencat politike, të cilat lidhen me sociologjinë. • Një sistem të lehtë referimi.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
Shpesh thuhet se shqipes së sotme i është mpakur melodia; mirëpo veç këtij problemi estetik, ka rëndësi të kuptohet fakti se tëhuajësimi apo vrazhdësia kanë përcaktuar deri diku dhe refraktarizimin e mjeteve të shqipes letrare kundrejt çdo mjeti tjetër që nuk i nënshtrohet plotësisht sistemit normativ. Në këtë kontekst, ky fjalor është një visar i çmuar etnolinguistik. Në të renditen të ndara qartë e pastër nga hartuesi i tij urime të ndryshme, mallkime, pendime mbas mallkimit, fjalë fyese, njësi frazeologjike, proverba etj. Fjalori nuk do konsideruar thjesht si shpërfaqje e një vlere arkivore, por si shtim i lëndës shqipe që u ofrohet përdoruesve të sotëm.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Terminologjia e bujqësisë ka lindur në vijim të veprimtarisë praktike të njeriut dhe mbi bazën e veprimtarisë njohëse shkencore në fushën përkatëse. Ky leksik (bujqësor), i ndërtuar mbi bazën e brumit shqip dhe gjedheve fjalëformuese në tërësinë e vet, bën që t’u përgjigjet më mirë kërkesave që paraqiten ndaj termave për të qenë të kuptueshëm, të përpiktë e të motivueshëm. Fjalori paraqitet në rend sistematik (tematik) sipas fushave, nënfushave dhe mikrofushave të degëve të ndryshme të bujqësisë, me përkufizime shqipe, me barasvlerësit në gjuhët angleze, frënge, italiane, ruse, si edhe me treguesit përkatës të këtyre gjuhëve. Nga pikëpamja e ndërtimit makrostrukturor përfshin termat themelorë të tri degëve kryesore të bujqësisë, të agronomisë, të pylltarisë dhe të veterinarisë, secila e përfaqësuar me një varg fushash, nënfushash e mikrofushash, të paraqitura në sistem dhe në mënyrë hierarkike dhe alfabetike.
Çmimi: 1600 Lekë
titleToAlt
"Fonetika e gjuhës shqipe" është pasqyrë e rezultateve më të fundit në fushën e studimeve për fonetikën e gjuhes shqipe. Ajo merr parasysh rezultatet e arritura deri më sot për fonetikën e shqipes dhe kërkon t'i çojë ato më tutje.Vepra është përgatitur si tekst për studentët e filologjisë që ndjekin kursin e fonetikës së gjuhës shqipe. Duke qenë se libri u drejtohet studentëve të vitit të parë, paraqitja e problemeve është e thjeshtësuar.Teksti synon t'u japë studentëve normën fonetike të shqipes standarde. Pra, ai është normativ dhe, si i tillë, nuk paraqet variantet territoriale ose shoqërore.Vepra trajton aspektin nyjëtimor, akustik dhe funksional të tingujve të shqipes standarde. Ajo niset, pra, nga mënyra e realizimit të tingujve në ligjërimin e përditshëm për të kaluar pastaj në funksionin e tyre gjuhësor.Është një vepër referimi jo vetëm për studentët e shkollave të larta, por edhe për të gjithë ata që janë të interesuar të njohin për së afërmi fonetikën e shqipes standarde.Autori është doktor i Universitetit të Parisit III Sorbone, në fushën e fonetikës dhe ka një përvojë të gjatë në fushën e studimeve për fonetikën e shqipes.
Çmimi: 350 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania