titleToAlt
Pjesë e librit ; Studime mbi historinë e popujve të Europës Lindore Ajo që kemi perceptuar nga përkthimi i librit të Thunmann-it dhe më pare nga libri i Xylander-it, "Gjuha e Albanëve ose Shkipëtarëve" e vitit 1835, është ndërgjegjja e lartë prej studiuesish të vërtetë e autorëve, ku qëllim i tyre i vetëm ishte të hidhnin dritë mbi errësirën që mbretëronte. Duke marrë shkas nga ky fakt, dëshirojmë t'ua dedikojmë këtë përkthim të gjithë studiuesve të mirëfilltë të të gjitha fushave, të cilët me punën e tyre kanë kontribuar ose vazhdojnë të kontribuojnë për përhapjen e dritë. "GJUHA E TYRE, PËR FATET E POPULLIT, KA DHËNË DËSHMI TË TILLA, QË UNË TEK ATA, FQINJËT E LASHTË TË GREKËVE, E PAMUNDUR TË MOS NJIHJA EDHE NËNSHTETASIT E ROMËS SË VJETËR. POR ATA SE BASHKU MË DËSHMOJNE ILIRËT ANTIK
Çmimi: 1200 monedha
titleToAlt
Hartuesit e këtij fjalori, pesë dijetarë themelorë të kulturës shqiptare të shekullit XX, Cipo, Çabej, Domi, Krajni, Myderrizi, përpos që hartuan të parin fjalor të gjuhës shqipe, lanë si trashëgimi edhe një prerje të hollësishme sinkronike të shqipes së deratëhershme, madje mund të thuhet se ky pasqyrim ka mbërritur sot krejt i qartë, thuajse në trajtën e një arkivi fotografik të kësaj pasurie të çmuar. Në këtë kuptim, Fjalori i 54-ës e përmbush më së miri lidhjen e tij organike me fjalorët pararendës të Gazullit e Tases, të dy të botuar po nga Botime Çabej. Pra sot ai merr vetiu një vlerë tjetër po aq të madhe: vlerën burimore në studimin diakronik të lëndës shqipe të dokumentuar. Me bindjen se një fjalor nuk u shërben vetëm studimeve empirike të gjuhëtarëve, por në radhë të parë përdoruesve të gjuhës, nuk mund të lihet pa nxjerrë në pah edhe larmia e madhe e fjalëve e sinonimeve mbarëshqipe që përmban ky fjalor.
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
Ju do të gjeni në këtë fjalor;Mbi 30 000 fjalë dhe shprehje;Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm;I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha;Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. In diesem Worterbuch werden Sie finden:Uber 30 000 Worter und Wendungen;Ein handliches und sehr praktisches Worterbuch;Ein leicht benutzbares Worterbuch fur viele Gebiete und Bereiche;Ein umfangreiches Worterbuch mit meistgebrauchlichen Wortern.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Ju do të gjeni në këtë fjalor:• Mbi 15 000 fjalë dhe shprehje;Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm;I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha;Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. In diesem Worterbuch werden Sie finden: Uber 15 000 Wporter und Wendungen; Ein handliches und sehr praktisches Worterbuch;Ein leicht benutzbares Worterbuch fur viele Gebiete und Bereiche;Ein umfangreiches Worterbuch mit meistgebrauchlichen Wortern.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Kjo metodë ofron:Një mësim të turqishtes me mësues por edhe në mënyrë autodidakte.Një gramatikë deri në nivel të lartë.Gjuhën e sotme turke, dialogë mjaft të përdorshëm e me një fjalës të domosdoshëm për komunikimin e përditshëm.Dhënien e shqiptimit sidomos për ato raste qëjanë të vështira për shqiptarët.Ilustrime të shumta që e bëjnë më tërheqës dhe më të lehtë mësimin e gjuhës turke.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni:Mbi 120 000 fjalë dhe ilustrime me shembuj përdorimi.Një numër të madh shprehjesh të përdorshme frazeologjike e idiomatike.Mënyrë të thjeshtë e mjaft praktike në përdorim.Terma të informatikës, që futen për herë të parë.Çdo term të shoqëruar me fushën e përdorimit.Anglicizma që kanë hyrë në gjuhën frënge.Të dhëna të hollësishme gramatikore për emrat, mbiemrat, përemrat,nyjet, foljet, etj., si dhe rregullat e shqiptimit.25 folje model të zgjedhuara për të tre grupet e foLjeve. Listën e foljeve të parregullta.Një listë të organizatave dhe institucioneve më të rëndësishme ndërkombëtare. DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ALBANAIS:Avec plus de 120 000 voix et illustrations.Il y a un nombre asez grand d'expressions frasEologiques et idiomatiques. Simple et pratique a consulter.Pour la premiere fois il y a des termes de l'informatique. Chaque terme est accompagne de la categorie de son domaine d'utilisation.Il content des anglicismes faisant partie de la langue française.Il y a des informations assez detaillees grammaticales sur les noms, les adjectifs, les pronoms, les articles, les verbes, etc, ainsi que les normes de prononciation.Il y a 25 verbes modeles conjugues pour les trois groupes de verbes.On y trouve la liste des verbes irreguliers. Il y a une liste des plus importantes organisations et institutions internationales.
Çmimi: 1300 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni:Mbi 35 000 fjalë e shprehje;Transkriptim të fjalëve në gjuhën shqipe;Thjeshtësi në përdorim ;Mënyrë praktike për ata që mësojnë gjuhën frënge;Fjalët dhe shprehjet më të përdorshme;Terma teknikë, shkencorë, artistikë e sportivë;Terma të informatikës që jepen për herë të parë;Anglicizma që kanë hyrë në gjuhën frënge;Fushën ku përdoret çdo fjalë e veçantë;Një shtojcë gramatikore dhe rregullat e shqiptimit;Listën e foljeve të parregullta DICTIONNAIRE FRANÇAIS–ALBANAIS:Avec plus de 35 000 voix et expressions;Avec la transcription en albanais;Simple a consulter;Assez pratique pour les personnes voulant apprendre le français;Contient les voix et les expressions les plus courantes;Il y a des termes techniques, scientifiques, artistiques et sportif;Pour la premiere fois il y a des termes de l'informatique;Il y a des anclicismes qui font deja partie de la langue française;Chaque terme est accompagne du domaine ou il est utilise;Ily a un appendice grammatical et les normes de pronontiation ainsi que la liste des verbes irreguliers
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
•Fjalori ideal për njohësit e anglishtes, studentët dhe lexuesin e gjerë • Rreth 60 000 fjalë, mbi 110 000 kuptime dhe 20 000 shprehje e idioma. • Fjalor i plotë dhe modern për anglishten dhe shqipen. • Shumë i pasur me shembuj e idioma. • Shtjellim i gjerë i fjalëve bazë të gjuhës • I pasur në pasqyrimin e foljeve me parafjalë të gjuhës angleze • Trajton terma shkencore nga të gjitha fushat e dijes. • Sistem shqiptimi shumë i përshtatshëm për lexuesin shqiptar • Fjalor i kohës dhe i lehtë në përdorim.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Fjalor Anglisht-shqip: • Rreth 40 000 fjalë • 100 000 shembuj e idioma • Informacion modern për anglishten britanike • Shqiptim i saktë me sistemin fonetik ndërkombëtar • Shpjegimet në gjuhën shqipe me theksim të dukshëm • Shprehje dhe idioma të përdorshme • Terma teknikë e shkencorë • Përkthime të goditura.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
• I thjeshtë në përdorim, cilësor, prestigjoz dhe plotësisht i besushëm • Informacion gjuhësor, që ndihmon për të lexuar, shqiptuar dhe kuptuar drejt fjalët, •Bashkëkohor, fjalësi i vjelë nga fjalorët më të fundit të Akademisë së Shkencave të Rusisë, • Fjalë të reja, që kanë hyrë në përdorim në gjuhën ruse gjatë viteve të fundit • I përshtatshëm për të gjitha nivelet dhe kategoritë e lexuesve • Fjalë të ilustruara me shembuj, modele përdorimi dhe frazeologjizma etj.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
• Rreth 25 000 fjalë nga më të përdorshmet gjuhës shqipe. • Specifikime të fjlëve sipas fushave të përdorimit. • Shpjegime gramatikore të hollësishme. •Ilustrime me shembuj dhe modele përdorimi të fjalëve. • Shprehje frazeologjike dhe barasvlerësit e tyre frazeologjik të gjuhës ruse. • Fjalë të reja, që kanë hyrë në përdorim në gjuhën shqipe kohët fundit.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: • Mbi 30 000 fjalë e mbi 90 000 kuptime • Mbi 150 000 thënie e shprehje • Mijëra fjalë të leksikut të përditshëm tematik • Paronime e fjalë të ngatërrueshme, të grupuara sipas afërsisë shkrimore ose shqiptimore • Amerikanizma • Shënime e shpjegime plotësuse për fjalë të afërta për nga kuptimi a përdorimi • Shkurtime e shkurtesa etj.
Çmimi: 1800 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania