titleToAlt
Ky fjalor përbëhet nga një gramatikë e shkurtër e gjuhës shqipe për anglezët dhe ka tabela të plota të gramatikës të gjuhës shqipe në anglisht.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
JU DOTE GJENI NE KETE FJALOR: • Mbi 18 000 fjalë dhe shprehje. • Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm. • I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha. • Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. IN DIESEM WÖRTERBUCH WERDEN SIE FINDEN: • Über 18 000 Wörter und Wendungen. • Ein handliches und sehr praktisches Wörterbuch. • Ein leicht benutzbares Wörterbuch für viele Gebiete und Bereiche. • Ein umfangreiches Wörterbuch mit meistgebräuchlichen Wörtern.
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Fjalor më i ri shqip-anglisht për të huajt ofron:anglisht dhe shqipe moderne;fjalët dhe termat më të përdorshme;një numër të madh kuptimesh të fjalëve;thjeshtësi në përdorim;ndihmesë përkthimi në çdo kohë dhe kudo. This book was written to facilitate day-to-day communication between English readers and Albanian people.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Ju do të gjeni në këtë fjalor;Mbi 30 000 fjalë dhe shprehje;Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm;I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha;Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. In diesem Worterbuch werden Sie finden:Uber 30 000 Worter und Wendungen;Ein handliches und sehr praktisches Worterbuch;Ein leicht benutzbares Worterbuch fur viele Gebiete und Bereiche;Ein umfangreiches Worterbuch mit meistgebrauchlichen Wortern.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Ju do të gjeni në këtë fjalor:• Mbi 15 000 fjalë dhe shprehje;Fjalor mjaft praktik për përdorimin e përditshëm;I lehtë në përdorim dhe për shumë fusha;Gjithëpërfshirës dhe me fjalët më të përdorshme. In diesem Worterbuch werden Sie finden: Uber 15 000 Wporter und Wendungen; Ein handliches und sehr praktisches Worterbuch;Ein leicht benutzbares Worterbuch fur viele Gebiete und Bereiche;Ein umfangreiches Worterbuch mit meistgebrauchlichen Wortern.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
•Fjalori ideal për njohësit e anglishtes, studentët dhe lexuesin e gjerë • Rreth 60 000 fjalë, mbi 110 000 kuptime dhe 20 000 shprehje e idioma. • Fjalor i plotë dhe modern për anglishten dhe shqipen. • Shumë i pasur me shembuj e idioma. • Shtjellim i gjerë i fjalëve bazë të gjuhës • I pasur në pasqyrimin e foljeve me parafjalë të gjuhës angleze • Trajton terma shkencore nga të gjitha fushat e dijes. • Sistem shqiptimi shumë i përshtatshëm për lexuesin shqiptar • Fjalor i kohës dhe i lehtë në përdorim.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Fjalor Anglisht-shqip: • Rreth 40 000 fjalë • 100 000 shembuj e idioma • Informacion modern për anglishten britanike • Shqiptim i saktë me sistemin fonetik ndërkombëtar • Shpjegimet në gjuhën shqipe me theksim të dukshëm • Shprehje dhe idioma të përdorshme • Terma teknikë e shkencorë • Përkthime të goditura.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
• I thjeshtë në përdorim, cilësor, prestigjoz dhe plotësisht i besushëm • Informacion gjuhësor, që ndihmon për të lexuar, shqiptuar dhe kuptuar drejt fjalët, •Bashkëkohor, fjalësi i vjelë nga fjalorët më të fundit të Akademisë së Shkencave të Rusisë, • Fjalë të reja, që kanë hyrë në përdorim në gjuhën ruse gjatë viteve të fundit • I përshtatshëm për të gjitha nivelet dhe kategoritë e lexuesve • Fjalë të ilustruara me shembuj, modele përdorimi dhe frazeologjizma etj.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
• Rreth 25 000 fjalë nga më të përdorshmet gjuhës shqipe. • Specifikime të fjlëve sipas fushave të përdorimit. • Shpjegime gramatikore të hollësishme. •Ilustrime me shembuj dhe modele përdorimi të fjalëve. • Shprehje frazeologjike dhe barasvlerësit e tyre frazeologjik të gjuhës ruse. • Fjalë të reja, që kanë hyrë në përdorim në gjuhën shqipe kohët fundit.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor do të gjeni: • Mbi 30 000 fjalë e mbi 90 000 kuptime • Mbi 150 000 thënie e shprehje • Mijëra fjalë të leksikut të përditshëm tematik • Paronime e fjalë të ngatërrueshme, të grupuara sipas afërsisë shkrimore ose shqiptimore • Amerikanizma • Shënime e shpjegime plotësuse për fjalë të afërta për nga kuptimi a përdorimi • Shkurtime e shkurtesa etj.
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
• Lehtësisht i përdorshëm. • I dobishëm për studentin, udhëtarin, turistin e afaristin në shtëpi, në shkollë, në zyrë a në rrugë. • Për të gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën kroate dhe të komunikojnë me kroatët gjatë kontaktve me ta. • Njëherësh, u vjen në ndihmë dhe kroatëve, për mësimin e shqipes a kur ata ndodhen në mjdiset shqiptare.
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor është • I lehtë në përdorim • Shok i mirë për studentin,udhëtarin, turistin e afaristin në shtëpi, në shkollë , në shtëpi a në rrugë • Për të gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën kroate dhe të komunikojnë me kroatët gjatë kontakteve me ta • Njëhrësh u vjen në ndihmë edhe kroatëve, për mësimin e shqipes a kur ata ndodhen në mjediset shqiptare
Çmimi: 300 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Anglishte dhe shqipe moderne • Fjalët dhe termat më të përdorshme • Një numër të madh kuptimesh të fjalëve • Thjeshtësi në përdorim • Ndihmesë përkthimi kudo dhe në çdo kohë.
Çmimi: 490 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Mbi 35 000 fjalë dhe shprehje më të përdorshme në gjuhën e folur dhe letrare • Udhëzues për përdorimin e fjalorit • Shqipe dhe anglishte modern • Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren si; në art, shkencë, politikë etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalori Serbisht-Shqip ofron: • Mbi 20000 fjalë. • Serbishte dhe shqipe moderne. • Shembuj, shprehje dhe idioma të përdorimit të përditshëm. • Terma teknike dhe shkencore. • Thjeshtësi në përdorim. • Ndihmë praktike për përkthim. • Lehtësi për ta pasur me vete kudo.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • 10 000 shprehje frazeologjike • 10 000 + 10 000 shembuj • Praktik dhe i vlefshëm në të dy gjuhët, për këdo që dëshiron të mësojë dhe përsosë njohuritë në gjuhën angleze.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Në këtë libërth me dhjetë tema dhe rreth 400 fjalë për secilën gjuhë mbulohen nevojat kryesore të udhëtarit për t'u orientuar në mjediset e aeroporteve e në udhë, për t'u marrë vesh në hotele e restorante, për të kërkuar ndihmë te mjeku apo farmacisti. Fjalët në gjuhët e huaja jepen me sistem të lexueshëm lehtë për të gjithë. Botimi përmban edhe krahun gjuhë e huaj-shqip për vizitorët e huaj në Shqipëri dhe trojet ku flitet shqipja. Shqiptimi jepet me sistem fonetik të thjeshtë.
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: •Rreth 20 000 fjalë dhe shprehje nga më të përdorshmet në gjuhën letrare shqipe. • Ndihmon për të komunikuar me lehtësi në jetën e përditshme. • Përmban terma nga më kryesoret të shkencës, artit e të profesioneve të ndryshme. • I përshtatshëm për tu mbajtur me vete kudo.
Çmimi: 1100 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor, përmban rreth 50.000 fjalë dhe 120.000 referime, shembuj shpjegues të fjalëve nga të gjitha fushat dhe fjalët dhe shprehjet më të përdorshme të spanjishtes së Amerikës Latine.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Në këtë fjalor të ri për nga përmbajtja dhe përmasat do të gjeni: • Rreth 30 000 fjalë. • Turqishte dhe shqipe moderne. • Fjalë dhe shprehje nga të gjitha fushat. • Një numër të madh kuptimesh të fjalëve. • Ilustrime me shembuj. • Shpjegime të konsiderueshme gramatikore.
Çmimi: 1190 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ofron: • Rreth 75 000 fjalë •Është i lehtë në përdorim dhe i përshtatshëm për në shtëpi, zyrë apo shkollë. • Përfshin fjalë dhe shprehje të huazuara dhe të përdorshme në gjuhën e sotme moderne turke. • Rreth 500 shkurtime të shpjeguara dhe rreth 1000 shpjegime emrash biblikë, biografikë dhe gjeografikë. • Shpjegime koncize mbi përdorimin e fjalorit dhe gramatikë ndihmuese në shfrytëzimin e tij. • Shpjegim i përkatësisë së fjalës sipas fushës së shkencës dhe përkatësisë gramatikore. • Shpjegim i fjalëve me përdorim formal dhe informal etj.
Çmimi: 2500 Lekë
titleToAlt
Ky fjalor ju ofron: • Mbi 35 000 fjalë dhe shprehje në gjuhën e folur dhe letrare angleze • Udhëzues për përdorimin e fjalorit • Thjeshtësi në përdorim • Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren si: në art, shkencë, politikë etj.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Fjalori i madh frazeologjik italisht-shqip: •Është i pari fjalor i këtyre përmasave në ballafaqimin e italishtes me shqipen. • Krahas barazvlerësve të shqipes, në mjaft raste nuk mungojnë as variantet e tyre në gjuhët e tjera, si në anglisht, rusisht apo frëngjisht. • U shërben të gjithë atyre që studiojnë gjuhën italiane në shkollë, në kurse apo në mënyrë të pavarur. •Ndihmon studentët dhe mësuesit e gjuhës italiane në pasurimin e njohurive të tyre me fakte interesante nga origjina e mjaft shprehjeve frazeologjike të itaslishtes në shumë fusha të dijes. • Barazvlerësit e shprehjeve frazeolgjike të shqipes dëshmojnë për pasurinë e pamatë të frazeologjisë së gjuhës shqipe dhe përballë shprehjeve frazeologjike të italishtes, në shumë raste formojnë vargje të tëra sinonimike.
Çmimi: 1500 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania