titleToAlt
Statutet e Shkodrës, të gjetura pas pothuajse shtatë shekujsh nga hartimi i tyre fillestar, dalin më në fund në dritë në një botim të veçantë kritik, me një sërë studimesh që nxjerrin në pah veçoritë thelbësore dhe pozitën e rëndësishme në kuadrin e zhvillimeve shqiptare dhe adriateske të shekujve XIV - XV. Të përpiluar përpara vitit 1346, kur Shkodra ishte nën sundimin e mbretit të Rashas, Stefan Dushanit, statutet mbetën në fuqi edhe pasi qyteti kaloi nën kontrollin e Venedikut, më 1396. Të kohës venedikase janë shtesat e mëpasme në to, deri më 1469, pothuaj në vigjilje të pushtimit turk (të vitit 1479). Teksti, i pashoq përsa i përket historisë juridike - institucionale të Shqipërisë, paraqet ndër të tjera, një realitet të ndryshëm nga pamja stereotipe e "vendit të shqiponjave" dhe ndihmon për të njohur më mirë, në veçoritë e saj dalluese, botën qytetare të brigjeve ballkanase - shqiptare. Gjithashtu, ai hedh një dritë të re mbi lidhjet e ndërsjellta mes përmbledhjeve legjislative të zonës. Këto faqe, që për fat të mirë na vijnë nga një kod i ruajtur në Venecie, duhen konsideruar me plot gojën, një "monument i Shqipërisë mesjetare", burim me një rëndësi absolute në njohjen e realitetit mesdhetar, në periudhën e fundit të ndërmjetme dhe në fillimet e kohës moderne. Teksti "Statutet e Shkodrës" u gjet në Bibliotekën e Muzeut Corre të Venecias nga studiuesja Lucia Nadin, të cilin e bëri të ditur në një Konferencë Shkencore të zhvilluar në Shqipëri në vitin 1997. Ky libër i përket historisë juridike - institucionale të Shqipërisë dhe paraqet interes studimi për komunitetin shkencor shqiptar e ndërkombëtar, si një burim studimesh e kërkimesh të mëtejshme.
Çmimi: 1600 Lekë
titleToAlt
“Eduardo Mendoza është një ndër shkrimtarët më të rëndësishëm bashkëkohorë spanjoilë." - The New York Times Book Review. Një komedi e një satirë, të cilën e kanë krahasuar me shkrimet e Xhonathan Suiftit. Një jashtëtokësor zbret në tokë, më konkretisht në qytetin e Barcelonës, dhe pasi merr pamje njerëzore, vihet në kërkim të një shokut të vet që kish zbritur në tokë para tij, me të cilin kish humbur kontaktet. E ndërkohë, e gjen veten të kredhur në një realitet që e ka mjaft të vështirë ta kuptojë.. Një roman për shumë nga paradokset e kundërthëniet e realitetit njerëzor, që krahas veprave të tjera të tij, e ka bërë E.Mendozën një ndër shkrimtarët e rëndësishëm të letërsisë së sotme evropiane.
Çmimi: 500 Lekë
titleToAlt
Tre sprova për matematikën sjell në vëmendjen e lexuesit një problematikë të rëndësishme rreth matematikës.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Një vepër që ka ushtruar ndikim të madh në mendimin dhe historiografi në e shekullit të kaluar. Një kontribut për kulturën shqiptare duke i hapur asaj një dritare në një nga zhvillimet e rëndësishme intelektuale të kohës sonë. Një libër që sot përdoret në pothuajse gjithë universitetet e botës.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Si do të ishte bota, nëse roli i Amerikës si superfuqi botërore, do të vijë duke rënë, teksa do të rritej ndikimi i vendeve si Kina apo Rusia? Po a është e vërtetë që fuqia e Amerikës është duke rënë, apo kemi të bëjmë veçse me një mit? Këto e të tjera janë pyetjet që Robert Kagan, një ndër autorët më me ndikim në politikën e jashtme amerikane, përpiqet t’u japë përgjigje në këtë libër, duke na dhënë një tablo sa të gjallë aq dhe alarmante të asaj që do të ishte bota nëse vërtet do të binte ndikimi që ka sot Amerika në botë.
Çmimi: 650 Lekë
titleToAlt
Bota po shkon drejt një çoroditjeje më të madhe, dhe në disa fusha njëherësh - çoroditje intelektuale, çoroditje fi nanciare, çoroditje klimatike, çoroditje gjeopolitike, çoroditje etike. Vërtet që herë pas here ndodhin ngjarje të papritshme të dobishme; atëherë fi llojmë të besojmë se njerëzit, kur ndodhen në qorrsokak, nga e keqja, si për mrekulli, e gjejnë rrugëdaljen. Por, sakaq, ja ku ndodhin turbullira të tjera, që zbulojnë shtysa njerëzore krejt të ndryshme, më të errëta, më të njohura, dhe njeriu nis të pyesë veten nëse lloji njerëzor nuk ka arritur, në njëfarë mënyre, pragun e paaftësisë morale, nëse ecën gjithnjë përpara apo është duke nisur një lëvizje së prapi, që kërcënon të vërë përsëri në dyshim gjithë sa janë përpjekur të ndërtojnë brezat e mëparshëm. Për Amin Maalouf-in, ky çrregullim i botës më shumë se me “një ndeshje të qytetërimeve”, ka të bëjë me shterjen e njëhershme të qytetërimeve, ose më mirë të themi, të dy prej tyre, që përfaqësohen nga Perëndimi dhe nga bota arabe. I pari për shkak se s’i qëndron besnik vlerave të veta, e dyta, sepse prej kohe ka hyrë në një qorrsokak.
Çmimi: 650 Lekë
titleToAlt
“E ardhmja e lirisë” është një ndër librat më të rëndësishëm të botuar gjatë dekadës së fundit për prirjet e politikës globale. Me analizat e tij realiste Zakaria na sjell një sërë mësimesh me rëndësi jetike për të gjithë ne që na shqetëson e ardhmja e lirisë në botë.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
I konsideruar si fjalori më i mirë ekzistues i politikës, Fjalori Politik i Oksfordit është hartuar nga një grup akademikësh dhe specialistësh ndër më të njohurit. Fjalori i drejtohet si studentëve të shkencave politike, të historisë, të sociologjisë, ashtu edhe politikanëve, gazetarëve, apo dhe gjithkujt tjetër që mendon se ka nevojë për një udhërrëfyes në terminologjinë dhe konceptet e politikës. • Mbi 1.700 zëra, që mbulojnë konceptet më të rëndësishme të shkencave politike, me mjaft zëra të rinj në krahasim me botimin e mëparshëm, duke përfshirë mjaft prej temave të reja të aktualitetit, si kozmopolitizmi, globalizimi, terrorizmi, interneti, politika etj. • Mbulim i zgjeruar i shkencave politike, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe metodologjisë. • Mbulim ndërkombëtar, me shpjegime të qarta të teorive dhe shkollave më të rëndësishme politike, si dhe të mendimtarëve të të gjitha kohërave dhe vendeve. • Një shtojcë e veçantë për udhëheqësit politikë.
Çmimi: 2000 Lekë
titleToAlt
Fjalori Sociologjik i Oksfordit mbulon mbi 2.500 zëra duke filluar nga anomia te Zeitgeist-i, Althusser-i te Max Weber-i. Fjalori Sociologjik i Oksfordit kosiderohet sot si fjalori më i plotë dhe më i besueshëm në këtë fushë. I hartuar nga një ekip sociologësh me mjaft emër, nën drejtimin e Gordon Marshall-it, ky libër është konceptuar në mënyrë të tillë që t’u përgjigjet si kërkesave e nevojave të profesionistëve, ashtu edhe atyre të fi llestarëve në këtë fushë, siç janë studentët. Fjalori i Sociologjisë përmban: • Mbi 2.500 zëra. • Mbulim ndërkombëtar të termave, metodave, koncepteve kryesore të sociologjisë. • Biografi në e sociologëve më të njohur. • Shpjegimin e një numri të madh termash nga psikologjia, ekonomia, antropologjia, fi lozofi a dhe shkencat politike, të cilat lidhen me sociologjinë. • Një sistem të lehtë referimi.
Çmimi: 3000 Lekë
titleToAlt
Vepra e fundit e Bernard Lewis-it, dekanit të studimeve për Lindjen e Mesme dhe Islamin, e cila na sjell të përmbledhur gjykimin e tij për të sotmen dhe të ardhmen e vendeve të Lindjes së Mesme. Me fundin e epokës së përballjes ideologjike mes dy superfuqive, Lindjes së Mesme iu desh të përshtatej me një realitet të ri, i cili kërkonte prej saj të merrte më në fund përgjegjësitë e veta, duke njohur gabimet e bëra, e njëkohësisht, duke pranuar pasojat ...
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Me përhapjen e islamit në mbarë botën, është bërë vështirësisht e dallueshme lidhja që bashkon një fe me një shoqëri a territor të caktuar. S’duhet harruar se sot, kryesisht në sajë të emigracionit, pothuajse një e treta e gjithë myslimanëve jetojnë në vende ku ata përbëjnë një pakicë. Duke na shpjeguar gjendjen në të cilën gjendet islami përtej kufi jve të tij tradicionalë, Olivier Roy tregon sesi e ashtuquajtura ringjallje islamike, apo “ri-islamizimi” në të vërtetë është kryesisht rezultat i përpjekjeve që bëjnë myslimanët që jetojnë në Perëndim për të afi rmuar identitetin e vet në një kontekst jo-mysliman. Kjo shpjegon përse neofondamentalizmi, që po fi ton terren para së gjithash, pikërisht ndër të rinjtë rrënjëdalë myslimanë që jetojnë në Perëndim, më shumë sesa një reagim ndaj oskidentalizimit, duhet parë si një pasojë e tij. Në fakt, siç na shpjegon O.Roy, sot në botën myslimane vërehet një skizmë mes lëvizjeve tradicionale myslimane, nga njëra anë, dhe militantëve rrënjëdalë, të cilët rreken të krijojnë një umma (apo bashkësi myslimane) imagjinare, që s’ka lidhje me ndonjë shoqëri apo territor të caktuar, nga ana tjetër. Olivier Roy sjell një tablo mjaft të detajuar të universit kompleks të lëvizjeve të shumta ekzistuese islamike, duke argumentuar se dukuria e fondamentalizmit islamik më shumë se sa reagim ndaj procesit të oksidentalizmit, përbën një produkt të globalizimit.
Çmimi: 650 Lekë
titleToAlt
Një ndër fi gurat më të shquara të shekullit të XX. Kjo vepër ku Braudel-i na mëson historinë është një manual që udhëheq përmes labirinteve të qytetërimeve të botës. Ai u drejtohet sa specialistëve të historisë po aq edhe publikut të gjerë e sidomos shkollarëve. Kjo “gramatikë e qytetërimeve” që vazhdon prej vitesh të botohet e të ribotohet me sukses në mbarë botën, e përkufi zon Qytetërimin në marrëdhënie me hapësirën, shoqërinë, ekonaminë dhe mentalitetet kolektive.
Çmimi: 1500 Lekë
titleToAlt
Dhimitër Beduli është një fi gurë e rëndësishme, por fatkeqësisht pak e njohur në Shqipëri. Në këtë vëllim përmblidhen disa nga punimet e tij të fushave të kulturës kishtare, posaçërisht të traditës bizantine dhe mbasbizantine në Shqipëri, që përfaqësojnë pjesën më substanciale të kërkimeve shkencore të Dhimitër Bedulit,që përbëjnë një kontribut të çmuar për kulturën tonë.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
I konceptuar fi llimisht si një vepër në shërbim të shkollave të artit dhe të fakulteteve të kulturës dhe të arkitekturës, libri në tre vëllime “Kohët e artit” është fryt i një kujdesi të veçantë që synon të harmonizojë sintezën me qartësinë, duke plotësuar kështu kërkesat e publikut mjaft të gjerë të cilit i drejtohet. “Kohët e Artit” ka meritën se arrin të përcjellë me efektshmëri rrjetën e dendur të marrëdhënieve që lidhin çdo vepër me kohën e saj historike dhe me kontekstin shoqëror dhe kulturor.
Çmimi: 2800 Lekë
titleToAlt
Në këtë libër, Nisbeti argumenton se konservatorizmi modern në gjithë Perëndimin mund të shihet si një përforcim i akuzave të Bërkes jo vetëm mbi Revolucionin Francez, por edhe mbi revolucionin më të madh që tani e quajmë modernizëm. Çështjet thelbësore të konservatorizmit janë po ato që motivuan librin e parë dhe më me ndikim të Nisbetit, “The Quest for Community”. Në fakt, “Konservatorizmi” e bashkon pothuajse të gjithë veprën e Nisbetit. Në të, Nisbeti, merret me shkaqet politike të tëhuajzimeve të shumta që qëndrojnë pas përpjekjeve bashkëkohore për komunitet. Shteti politik sovran është më shumë sesa thjesht një marrëdhënie ligjore e një superstrukture pushteti, është i pandashëm nga ndërhyrjet e tij të njëpasnjëshme në aleancat ekonomike, fetare, farefi snore dhe lokale të njeriut, si dhe nga zhvendosjet revolucionare të qendrave të pranuara të pushtetit. Nisbet-i deklaron se ndonëse fi lozofi të politike shpesh konceptohen në bazë të pikëpamjes që ato kanë për sa i takon marrëdhënieve të individit me shtetin, ai këmbëngulse një qasje më e dobishme do të përfshinte “strukturën e grupeve dhe të bashkimeve të cilat zënë një pozicion të ndërmjetëm mes dy entiteteve diametralisht të kundërta”.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Një libër në të cilin, duke u anashkaluar historia dhe gjeografi a, por edhe tregimi romanesk si dhe anketimi etnologjik, autori rreket të kuptojë se ç’është bota mesdhetare, ç’janë popujt dhe kulturat që mbart ajo. Ky univers përshkruhet në të gjitha përmasat e tij, duke përcjellë si klimën, truallin, bimët – e vreshtat e ullinjtë – por edhe njerëzit që e banojnë, shoqëruar me copëra historie, pak atmosferë taverne, njëfi je gjuhësore apo edhe një takim me njerëz mbresëlënës. Mesdheu, përmes miteve si the përmes vuajtjeve, me peizazhe madhështore dhe me ashpërsinë e trojeve, me njerëzit e dhunshëm, të rreptë, por bujarë, përshfaqet në këtë libër me fytyrë të re – me fytyrën e përjetësisë.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Në këtë libër, John Gray na jep një përshkrim të liberalizmit - të natyrës së tij, origjinës dhe perspektivës së tij në botën moderne. Ndonëse ka pasur paraardhës që në lashtësi, historikisht liberalizmi paraqitet si teoria politike e kohëve moderne – si projekti i teorizimit të institucioneve politike për qeverisjen e një shoqërie të bazuar mbi individin. Në libër ndiqet zhvillimi i liberalizimit që nga parashtrimi i tij klasik nga mendimtarë të tillë si John Locke e John Stuart Mill deri në ditët tona. Sot liberalizimi shfaqet në dy forma të ndryshme dhe të kundërta, atë klasike dhe atë revizioniste, ndikimi i të cilave në mendimin bashkëkohor vërehet në veprat e Hayek-ut, Nozick-ut dhe Rawls-it. Më tej John Gray diskuton për disa nga çështjet fi lozofi ke kyçe që lidhen sot me liberalizmin: lidhja mes lirisë individuale dhe pronës private dhe ekonomisë së tregut; koncepti liberal për Shtetin; si dhe kritika që i bëhet liberalizmit nga këndshikimi konservator dhe socialist.
Çmimi: 580 Lekë
titleToAlt
Autor i mbi dymbëdhjetë librave, George Steiner njihet sot si një ndër mendjet e mëdha të kohës sonë. Eseist, kritik letrar, romancier, fi lozof amerikan, i lindur në Europë, G.Steiner konsiderohet si një ndër fi gurat me ndikim më të madh në botën e sotme intelektuale. Disa prej veprave të tij si: The death of tragedy, After Babel etj., janë kthyer në pika referimi të kulturës bashkëkohore. Ky është libri i parë i George Steiner-it i përkthyer në shqip.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Një libër i ngjeshur, elegant, por në të njëjtën kohë sfi dues. Një përpjekje për të na treguar se cila është ideologjia që motivon terrorizmin, duke e vendosur atë në një kontekst historik. Autorët ia kanë dalë mbanë të na japin një vepër të mrekullueshme, ku kombinohet analiza e një sërë shoqërish dhe kulturash, me çështje të tilla si ajo e kujtesës kolektive, e fajit apo e shpagimit.
Çmimi: 550 Lekë
titleToAlt
Botuar fi llimisht si pjesë e serisë së famshme “Blue Guide”, mjaft e njohur në mbarë botën, është i pari udhërrëfyes që sjell një informacion kaq të pasur dhe interesant për Shqipërinë dhe Kosovën. Një instrument i domosdoshëm për këdo që udhëton nëpër viset shqiptare e do të dijë më shumë për çdo vend nga ku kalon.
Çmimi: 1900 Lekë
titleToAlt
“ Karta europiane e identitetit e shqiptarëve": edhe kështu mund të titullohej ky libër për nga rëndësia kulthistorike që paraqet pozicioni i Arbërisë dhe i arbërve në veprën e Enea Silvio Piccolominit, veçan te De Europa e tij, por edhe në pjesën tjetër të saj. Një "aventurier i madh", siç e ka cilësuar ndonjë historian i Kishës duke ia përgojuar të ritë? Apo një "papë i madh", sic e kanë quajtur historianë të tjerë? Pa dyshim një humanist emërmadh dhe i pari që ripohoi unitetin shpirtëror të Europës me përfshirjen në të si të pjesës së saj perëndimore, edhe të asaj lindore, çfarë e zhdukte tendosjen e dikurshme mes Lindjes dhe Perëndimit duke e riaktualizuar konceptin Europe e duke i dhënë përmbajtjen e re tanimë politike. Pa përfilljen e kësaj përmbajtjeje të re dhe, përkatësisht, këtij konstruksioni të ri europian asokohe në përftim e sipër, nuk do të kuptohej dot pozicioni i Arbërisë dhe i arbërve në raport me Kontinentin europian jo vetëm gjatë periudhës së luftërave antiturke të udhëhequra nga Gjergj Kastrioti, por edhe mbas tyre. Në një kontekst të tillë vendi që zunë Arbëria dhe arbërit në veprën e Enea Silvio Piccolominit i ofrohet edhe Europës së sotme si një nga dëshmitë më kërshërore dhe njëherësh më të qenësishme të përfshirjes së tyre aktive, si pjesëmarrës e pjesëdhënës, në historinë e saj në kapërcyellin nga Mesjeta e vonshme në Kohën e Re.
Çmimi: 1800 Lekë
titleToAlt
Një libër i kushtohet analizës të vitit të mbrapshtë 1997.
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Botuar në vitin 1902, libri i tij me përshtypje nga udhëtimi nga Shqipëria (ende pjesë e Perandorisë Osmane), na jep një tablo të gjallë e mjaft interesante të Shqipërisë së kohës, ç’ka e bën atë një ndër veprat më të rëndësishme të literaturës italiane kushtuar Shqipërisë.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Në qendër të këtij libri është e ashtuquajtura “retorikë humanitare” që vitet e fundit është shfaqur me forcë në marrëdhëniet ndërkombëtare, e mishëruar disa herë me ndërhyrje ushtarake, por më shpesh me të ashtuquajturat “ndërhyrje humanitare”. Fokusi i saj bie në mënyrë të veçantë në efektin që kjo strategji ndërkombëtare e ndërhyrjes humanitare ka pasur në Ballkanin Perëndimor, duke u përqendruar sidomos në rastin e Shqipërisë dhe të Kosovës që autorja i njeh më mirë.
Çmimi: 600 Lekë

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania